fredag 8. januar 2021

Det liberale demokratiets dilemma, toleransens paradoks.

Hvordan kan det å åpne rommet for at alt er mulig, samtidig åpne for det totalitære?

Jeg så nylig en kortfilm om en transkvinne som ble bedt om å forlate kvinnegarderoben på et offentlig bad, og diskusjonen som utspant seg mellom transkvinnens forsvarere og badevakten. Erkjennelsen av min egen toleranses klare grense i møtet med forestillingen om å finne meg selv i kvinnedusjen ved siden av en mannskropp, gjorde at jeg begynte å undersøke toleransens grenser mer generelt og filosofisk. (Diskusjonen går høyt i en svømmehall, u.å.)

En fascinasjon for statsviter og politisk filosof Hannah Arendts (1906-1975) tanker og teorier om totalitære ideologiers opprinnelse, og egne observasjoner og refleksjoner om utviklingen av toleranse i vårt samfunn, har gjort meg interessert i temaet.

Teolog og filosof, Espen Ottesen, skriver relevant til temaet under overskriften:

Det er skremmende hvis helsepersonell ikke kan mene noe annet om kjønn enn stortingsflertallet.

Men juridisk er det like fullt problematisk å kriminalisere feilkjønning eller pålegge helsepersonell å mene at kjønn ikke bestemmes av biologi. Selvsagt kan transpersoner kjenne seg krenket hvis en lege problematiserer deres opplevde kjønnsidentitet. Men i et pluralistisk og mangfoldig samfunn må vi faktisk tåle ulike forståelser av kjønn ved siden av hverandre. Det er ikke hatprat å mene at et menneskets kjønn ikke avgjøres av følelser. Fører det til sanksjoner å mene at kjønn først og fremst er en biologisk realitet, ensretter vi samfunnet».

            (Det er skremmende hvis helsepersonell ikke kan mene noe annet om kjønn enn         stortingsflertallet, skriver Espen Ottosen. | morgenbladet.no, u.å.)

En minoritets frihet, majoritetens tvang?

En av de pågående frigjøringskampene i samfunnet, omfatter lhbtiq-personer det vil si, lesbisk, homofil, bifil, transperson, interkjønn og queer.

I følge Bufdir er «folk mindre negative til lhbtiq-personer nå enn for 10 år siden … Det er flere som har negative holdninger til transpersoner enn til lesbiske, homofile og bifile».

(Holdninger til lhbtiq-personer, u.å.)

Hva kan være årsaken til at folk har flere negative holdninger til transpersoner?

Kan det være, som sosiologen Harald Eia hevder, at «kjønn som sosial konstruksjon», er en teori som ikke har forankring i folket utover en urban elite, og at biologisk kjønn fortsatt er gjeldende for en stor del av befolkningen?  (Hør Harald Eia hylle to norske oppfinnelser, u.å.)

Jeg vil i det videre diskutere to konkrete tilfeller hvor termen «kjønn som sosial konstruksjon», kan være problematisk:

Transpersoner med mannlig kjønnsorgan, i kvinnedusjen på offentlige bad.

At transpersoner som er biologiske menn deltar i idrettskonkurranser som kvinner.

Norges idrettsforbund har definert «Idrettsglede for alle» som visjonen til norsk idrett. De spør i et foredrag:

«Men er det like lett å oppleve idrettsglede for jenter og gutter, homofile og heterofile, transpersoner og cispersoner?»

(Hvordan forebygge og håndtere diskriminering og trakassering i idrettslaget?, u.å.)

Et tankeeksperiment: Hva om jeg hadde en datter som konkurrerte innen en kampsport. Ville jeg latt henne delta i konkurranser hvor motstanderne kunne inkludere transpersoner, som rent biologisk, var vesentlig større og sterkere enn henne? Refleksjonen leder til et spørsmål:

Kan man fjerne skillet mellom kvinner og menn innen idretten, uten å ekskludere kvinner?

Er det i tilfellet er en ønskelig utvikling, eller er det hold i argumentet til den tidligere nevnte Ottosen:

«Fører det til sanksjoner å mene at kjønn først og fremst er en biologisk realitet, ensretter vi samfunnet» (Det er skremmende hvis helsepersonell ikke kan mene noe annet om kjønn enn stortingsflertallet, skriver Espen Ottosen. | morgenbladet.no, u.å.)

Ordet ensretting trenger en utdyping:

«Ensretting er et alminnelig brukt uttrykk om den frivillige eller tvungne tilpasning av samfunnslivet til en autoritær statsform. Begrepet ble først brukt av de tyske nazister i 1930-årene». (Nilstun, 2020)

Statsviter og filosof Hannah Arendt (1906-1975)

Videre vil jeg vise til ideologier basert på ensretting og totalitære holdninger, og hva Hannah Arendt sine teorier kan belyse.

Hannah Arendt, ble født i Tyskland med jødisk bakgrunn, og flyktet til USA på 30-tallet, på grunn av jødeforfølgelsene. Hun levde som statsløs fram til hun ble amerikansk statsborger i 1950. For henne var «retten til å ha rettigheter den mest grunnleggende politiske rettigheten» (Øverenget, 2001, s. 36)

Ensretting av massene er et av stadiene i utviklingen av totalitære stater. For Hannah Arendt er det «grunnleggende at politiske rettigheter ikke skal ha en forankring som er egnet til å ekskludere grupper av mennesker. En slik forankring representerer nettopp begynnelsen på et totalitært samfunn, som fullbyrdes idet alle mennesker står uten rettigheter» (Øverenget, 2001, s. 37)

Hvordan kan det å åpne opp for transpersoner i kvinnegarderoben være et skritt på veien mot ensretting av samfunnet? Hva vil konsekvensen være av å slippe opp på grensen mellom biologisk kvinne og mann, og hvor skal grensen gå? Hva skjer når samfunnsstrukturer som det biologiske skillet mellom kvinne og mann utfordres, eller utslettes?

Og hva vil konsekvensen av det være for samfunnet som vi kjenner det i dag?

Hva er totalitarisme?

«For at et totalitært styre skal oppnå sitt mål om total kontroll over de styrte, må folk fratas ikke bare sin frihet, men også sine drifter og instinkter, som ikke er programmert til å frembringe identiske reaksjoner i oss alle, men som alltid beveger ulike individer til ulike handlinger. Det totalitære styrets suksess eller fiasko avhenger derfor i siste hånd av dets evne til å forvandle mennesker til perverterte dyr» (Arendt et al., 2017).

Ifølge Hannah Arendt er det totalitære system basert på lydighet og utføring av ordre. Enkeltindividet underkaster seg maktapparatet, er likegyldige og unnfallende og har ikke lenger personlig ansvar. Skillet mellom samfunn og stat oppheves, slik at det ikke lenger er en offentlig og en privat sfære. Arendt er generelt skeptisk til ideologier som sådan, og ser i dem faren for å ende opp som totalitære massebevegelser, som

…legitimerer overgrep og forbrytelser fra regimets side. De (regimets overgrep) er både nødvendige og uunngåelige for en historisk utvikling som skal ende i et utopisk herredømme, hvor en ny og sterk mennesketype erstatter genetisk degenererte individer og raser eller et dekadent borgerskap med sans for privat eierskap…Ideologier tar ikke utgangspunkt i den faktiske verden, men etablerer i stedet en fiktiv verden hvor alt er konsistent… Ideologien forenkler en komplisert og uoversiktlig verden (Øverenget, 2001, s. 128).

Hva om minoriteter vinner fram med alle sine krav? Hva om toleransen blir total, at alle skal inkluderes i alt? Går det i det hele tatt an å tenke seg en slik situasjon?

Den totalitære ideologien forsøker å etablere en virkelighet hvor verden erstattes av en dehumanisert klode bebodd av menneskeliknende vesener. I likhet med individet slik vi kjenner det, kan nok disse vesenene reagere, men de kan ikke igangsette noe av seg selv. Enhver form for individualitet og initiativ er blitt gjort overflødig. Det er dette angrepet på menneskets egenart som er det nye ved den totalitære ideologien, og det er det som får Arendt til å hevde at den representerer en radikal ondskap (Øverenget, 2001, s. 129).

«Det (totalitære bevegelser) krever at menneskelig spontanitet må avskaffes, og at individet reduseres til forutsigelige medlemmer av en masse, slik at de ikke forstyrrer ideologiens indre logikk» (Øverenget, 2001, s. 131).

Kan dette bety at moral er relativ til hvilke rammer vi har for handlingene våre? At mennesket handler slik det er forventet innenfor de rammer det lever innenfor, uansett hvor galt det måtte gå?

Totalitarismen dyrket fram fullstendig overflødige mennesker, mennesker som så sin egen forbigående verdi ene og alene i det å gjøre som man blir fortalt – i å reagere – men ikke i å agere, ikke i å sette noe i gang på egen hånd (Øverenget, 2001, s. 136).

I sin bok fra 1951, The Origins of Totalitarianism, argumenterte Hannah Arendt for at totalitære systemer som Stalins Sovjet og Hitler-Tyskland ga enkle svar på kompliserte forhold i form av statsbærende autoritære utopier. Kommunistene ville skape det klasseløse samfunn, hvor eiendomsretten var opphevet, hvor alle levde i overflod, og alle lover var overflødige fordi mennesker ikke lenger hadde behov for å stjele. Nazistene ville skape det raserene ariske tusenårsriket, noe de mente var den høyeste form for sivilisasjon verden ville få oppleve. Om toleransen i et samfunn slippes for langt, kan altså motreaksjonen bli enkle løsninger på kompliserte spørsmål, som Hannah Arendt advarte mot. (Arendt, 2017)

Hvor langt kan man gå i å ytre motstand mot opphevelse av etablerte strukturer som biologisk kjønn i Norge? Min oppfatning er at ytringer som tar parti med det som kanskje kan defineres som «den tause majoritet» i Norge ofte slås hardt ned på. Ytringen er «lovlig», men den som kommer med den blir beskyldt for å «underbygge misoppfatninger og frykt», og for å «tvinge» unge mennesker til faktisk å utføre kjønnsendrende operasjoner. Saklig argumentasjon er en forutsetning for den offentlige debatten i et liberalt demokrati. Problemet oppstår når debattklimaet fører til knebling av motstandere, som igjen fører til at folk slutter å ytre seg for å unngå uthenging og stempling som intolerant. Rommer ytringsfriheten i praksis kritiske spørsmål ved teorien om kjønn som konstruksjon? Her er to klipp fra Aftenposten, som påstandene over er hentet fra:

«Slutt gjerne å si «mann i kvinnegarderoben». Ikke fordi det ikke er «lov» å si, men fordi det underbygger misoppfatninger og frykt. Det presise er «kvinne i kvinnegarderoben». (Det er farligere å være en transperson enn å møte en, u.å.)

«Med så mye hat og debatt rundt transpersoners kropper, er det jammen ikke rart unge transpersoner i dag føler behov for å gjøre fysiske endringer». (Som transperson kan du aldri være god nok, u.å.)

Det er kanskje drøyt å sette debatten om transpersoners rett til å dusje der de måtte ønske inn i en kontekst med ensretting og totalitære ideologier? Jeg mener konteksten er relevant, ut ifra spørsmålet jeg stiller, om toleransen i et liberalt demokratisk samfunn bør møte grenser.

Denne artikkelen svarer ikke på de stilte spørsmålene, men avføder nye.

Filosofen Karl Popper (1902-1994) advarte om at «ubegrenset toleranse må føre til at toleransen forsvinner», og redaktør for Humanist og seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, Arnfinn Pettersen spør: «Er vi blitt så tolerante for ekstremisme at toleransen i seg selv er blitt et problem?» («Toleransens selvmorderiske paradoks», 2017)

Pendelen mellom liberale og konservative krefter i samfunnet svinger. Hva som skjer når pendelen svinger for langt den ene veien, er avgjørende for hvordan samfunnet skal utvikle seg videre. Grenseløshet kan ende i anarki og kaos, som igjen kan utløse autoritær vold.

Hannah Arendt skriver etter «Black-power bevegelsen» i 1968:

«Den virkelige faren er ikke (de svarte demonstrantenes) vold, men muligheten for et hvitt tilbakeslag av et slikt omfang at det kan innta området for regulært styre og stell» (Arendt et al., 2017, s. 126)

Litteraturliste:

Arendt, H. (2017). The origins of totalitarianism.

Arendt, H., Auestad, L., Mahrdt, H., Arendt, H., & Arendt, H. (2017). Makt og vold: Tre essay. Cappelen Damm akademisk.

Det er farligere å være en transperson enn å møte en. (u.å.). Hentet 17. desember 2020, fra https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/m6jeMg/det-er-farligere-aa-vaere-en-transperson-enn-aa-moete-en-ingeborg-sennes

Det er skremmende hvis helsepersonell ikke kan mene noe annet om kjønn enn stortingsflertallet, skriver Espen Ottosen. | morgenbladet.no. (u.å.). Hentet 17. desember 2020, fra https://morgenbladet.no/ideer/2019/08/det-er-skremmende-hvis-helsepersonell-ikke-kan-mene-noe-annet-om-kjonn-enn

Diskusjonen går høyt i en svømmehall: Har transkvinner lov til å være i damegarderoben? (u.å.). Hentet 17. desember 2020, fra https://www.aftenposten.no/video/i/396V8d/hva-er-en-kvinne

Holdninger til lhbtiq-personer. (u.å.). Hentet 17. desember 2020, fra https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Holdninger/

Hvordan forebygge og håndtere diskriminering og trakassering i idrettslaget? (u.å.). Hentet 17. desember 2020, fra https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/kalender/hvordan-forebygge-og-handtere-diskriminering-og-trakassering-i-idrettslaget/

Hør Harald Eia hylle to norske oppfinnelser: Altinn og Senterpartiet. (u.å.). Hentet 17. desember 2020, fra https://www.vg.no/i/qARpX0

Nilstun, C. (2020). Ensretting. I Store norske leksikon. http://snl.no/ensretting

Som transperson kan du aldri være god nok. (u.å.). Hentet 17. desember 2020, fra https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/qL24vw/som-transperson-kan-du-aldri-vaere-god-nok-karoline-skarstein

Toleransens selvmorderiske paradoks. (2017, september 19). Humanist. https://humanist.no/2017/09/toleransens-selvmorderiske-paradoks/

Øverenget, E. (2001). Hannah Arendt. Universitetsforlaget.

 

Film:

Margarethe von Trotta Manus og regi (2012). Hannah Arendt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar